English
中文版
   
NEWS & EVENTS
 
2018.12.6
  Congrats to Felipe Martinez
 
   
2019.4.14
  Congrats to Luis Miguel Pereira Barroso
 
   
2019.4.15
  Congrats to Kevin Michaudet
 
   
2019.4.15
  Congrats to Felipe Martinez
 
   
2019.4.17
  Matt Lewis with Rowan Ainsburry
 
   
2019.4.19
  Welcome on board
 
   
2019.4.22
  Congrats to Jorge Isaac Rubio
 
   
2019.4.22
  Congrats to Corentin Alban
 
   
2018.12.2
  Congrats to Jon Spencer 
 
   
2018.11.28
  Rémy Bermudez
 
   
 
Congrats to 14th Chunan Cup Winners!! 2018/7/17
   

Congrats to 14th Chunan Cup Winners!! 👏👏👏
Amain 1st & TQ- Sam Chen Eric 
3rd - Eric Hsiao 
Bmain 1st - Andy Chen
3rd - Ray Chen
Cmain 1st- Wèi Zhì Lóng 
Dmain 1st - Hé Shùn Zhèn 
Emain 2nd - Lǐ Jí Xiáng 
Fmain 2nd- Zhōu Zé Zhōng

Well done guys
Pics from Asiarc

 
 
 

 

 
 
ALPHA PLUS MODEL CO., LTD.
No.110-8, Minsheng Rd., Shengang Township, Taichung County 429, Taiwan (R.O.C.)
Copyright © 2009 ALPHA PLUS MODEL CO., LTD.      All Rights Reserved.